Nova International School

Please input your first and last name and e-mail address, along with the full first and last name of the student, the grade level, and academic year, you are completing a payment for.

Additionally, select the fees you would like to service. In case the fee or amount you want to pay/donate is not provided, you can also input a specific amount.

Once all required fields are filled-out click on the button Continue, to proceed with inputting your credit/debit card details.

If the transaction is successful, you’ll recieve an e-mail notification of your payment. Please provide for up to one working day, for the payment to be registered with the school. Feel free to reach out to our Tuition Coordinator (julijana.curukovska@nova.edu.mk, 3061-807 ext. 105) should you have any additional questions or concerns.

Ве молиме да го внесете Вашето полно име и презиме и е-маил адреса, заедно со полното име и презиме на ученикот, одделението, и академската година, за која правите уплата.

Дополнително, одберете ги трошоците за коишто правите уплата. Во случај да трошокот или сумата за која саката да направите уплата или донација не е понудена, можете сами да внесете сума.

Откако сите задолжителни полиња се внесени, можете да кликнете на копчето Continue, за да продолжите со внесување на податоците од Вашата дебитна/кредитна картичка.

Ако трансакцијата е успешна ќе добиете e-маил известување за Вашата уплата. Ве молиме дајте ни до еден работен ден да ја регисгрираме уплатата во училиштето. Слободно контактирајте го нашиот координатор за школарина (julijana.curukovska@nova.edu.mk, 3061-807 ext. 105), ако имате дополнителни прашања.